رنگ اولیه

 
 

رنگ تیره

 
 

رنگ روشن

 
 

شمارنده متنی

شمارنده ساعتی